Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 20. januar 2019

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Xtra-lista

§2 Formål
Foreningen har til formål å påvirke politikken i Tvedestrand kommune for å oppnå:

– en ansvarlig økonomisk politikk
– at Tvedestrand fortsetter som egen kommune
– at dagens skolestruktur videreføres
– god offentlig forvaltning som preges av likebehandling, langsiktighet og gode åpne prosesser

Foreningen er tverrpolitisk og formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

– Etablere og få godkjent en valgliste med egnede kandidater.
– Utarbeide et godt og konkret valgprogram, som vedtas av medlemmene og er bindende for listekandidatene. Om noen av listekandidatene vil reservere seg mot enkelte punkt i programmet, må det gjøres kjent ved nominasjon.
– Valgkamp som sikrer flest mulig stemmer ved kommunevalget.
– Oppnå innflytelse gjennom informasjon, påvirkning og samarbeid.

§3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer
Alle innbyggere i Tvedestrand kommune som er enig i formålet til Xtra-lista kan bli medlem.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på medlemsmøter og årsmøter. De har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

§6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
– behandle årsmelding
– behandle revidert regnskap
– behandle innkomne forslag
– fastsette kontingent
– vedta budsjett
– velge – leder og nestleder
– styremedlemmer
– 2 varamedlemmer
– revisor

§8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret
Foreningen har et styre på 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal:
– iverksette årsmøtebestemmelser
– oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
– administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
– representere foreningen utad
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§10 Signaturrett
Det er styrets leder i fellesskap med et annet styremedlem som innehar signaturrett.
§11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.