Ingeborg Marcussen Hübertz
Ingeborg Marcussen Hübertz Listekandidat
Ingeborg Marcussen Hübertz (Imma)
46 år
Gift med Arne Marcussen Hübertz
3 barn i alderen 2 1/2 – 9 år
Bosatt på Sandøya

Utdannelse
Master i arkitektur

Yrke
Arkitekt (gruppeleder arkitektur Asplan Viak Arendal)

Tidligere tillitsverv
Arkitektskolens representant i Studentutvalget i Bergen
Leder Sandøy vel
Styreleder Sandøya familiebarnehage
Leder Tvedestrand MDG

Ingeborgs hjertesaker
– Respektfull og bærekraftig forvaltning av natur, landskap, dyreliv og kulturhistorie.
– Nyskaping og utvikling i pakt med både Tvedestrands potensiale og de kvaliteter i Tvedestrand allerede har.
– Hele kommunen og alle dens innbyggere skal føle seg sett og hørt.
– Meningsfull, trygg og livsmotiverende skolehverdag for alle skoleelever.

Ingeborg tror på styrken i et inkluderende, lyttende og handlekraftig lokaldemokrati der politikerne er tett på folket de representerer og stadig blir minnet om sin ombudsrolle for velgerne. Ingeborg mener dette er spesielt viktig i den rollen kommunen har som velferdsforvalter og premissgiver for innbyggernes livskvalitet fra vugge til grav.
Derfor mener hun vi skal ha vårt egent kommunestyre i Tvedestrand og ikke slå oss sammen med andre kommuner, der befolkning i det som i dag er Tvedestrand kun vil bli representert med et fåtall personer.

Ingeborg har som arkitekt i et nasjonalt firma kontakt med plan- og byggesaksbehandling i en rekke av landets kommuner og opplever mye ulik praksis i disse kommunene. Innenfor dette feltet har hun tro på en større grad av interkommunalt kompetansesamarbeid og regionsoppdelt/nasjonal saksbehandling.
Kommunene skal i tillegg til lokale kommuneplaner følge statlig lovverk, statlige føringer, nasjonale handlingsplaner osv.
Nærhet til befolkningen vil være en fordel for kommunen som velferdsforvalter.
I bygge- og utviklingssaker vil avstand og objektivitet etter Ingeborgs oppfatning ha klare fordeler når det kommer til rettferdig behandling og det å se for eksempel natur- og bygningsvern i et større perspektiv en det lokale.

Fra mars til oktober kjører Ingeborg egen båt fra Sandøya til jobb i Kunskapshavna (Barbu) i Arendal og får daglige påminninger om hvilket særegent, vakkert og sårbart kystlandskap hun er så heldig å få bo i.
Ingeborg synger i kor, deltar i leseklubb og trener litt dann og vann. Hun deltar i barnas aktiviteter og føler seg heldig som har et aktivt, trygt og nyskapende lokalsamfunn rundt seg.