Xtra-lista har mange forslag til hvordan vi kan få en bedre offentlig forvaltning.

Et av forslagene er at saksbehandler skal nedtegne muntlige innspill til saker som er til behandling. Vårt forslag er for øvrig helt på linje med regjeringens forslag til ny forvaltningslov som nå er lagt ut på høring.

Hensikten med slike saksbehandlingsrutiner og åpenhet er å bygge tillit til den kommunale saksbehandlingen.

Dette forslaget har blitt kommentert i avisen av både Jens Ove Kristiansen og June Marcussen, men de har misforstått. Ingen av de eksemplene som Kristiansen nevner skal loggføres.

Det er fint at Venstre er for mer åpenhet, men vårt forslag dreier seg ikke om å etablere ett lobbyregister for politikerne som Marcussen antar.

Vi vil at saksbehandler nedtegner muntlige innspill i saker som er til behandling, altså tilsvarende andre innsendte skriftlige innspill til saken. Det muntlige innspillet kan komme fra politikere eller andre, og det kan være ved møte eller pr telefon.

Dette gjelder i alle saker som er til behandling, uavhengig av om endelig vedtak skal fattes politisk eller administrativt.

av Knut All, 29 mars 2019.