Av Jan Roger Ekedal

I november konkluderte rådmannen i Tvedestrand at kommunens økonomi var et godt stykke unna en sunn økonomisk utvikling. På tross av dette valgte det politiske flertallet å vedta en økonomiplan med store investeringer for de neste fire årene som forsterker de økonomiske vanskelighetene.

I grafen under har jeg hentet tall fra den vedtatte økonomiplanen som viser den forventede utvikling av gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt).

I tillegg kommer netto driftsresultat til å synke ned til minus 5.2 millioner kroner mot slutten av perioden samtidig som de økonomiske reservene tømmes.

Om mindre enn ett år trer det i kraft et nytt lovkrav der landets kommuner må vedta økonomiske måltall for økonomiforvaltningen. Dette er gjort for at kommunene skal trygge det finansielle grunnlaget for å gi dagens innbyggere gode tjenester uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sitt behov. Måltall for gjeldsgrad, netto driftsresultat og økonomiske reserver mm. blir avgjørende for å sikre dette.

Jeg oppfordrer partiene til å tilkjennegi om de synes den vedtatte økonomiplanen for Tvedestrand bærer preg av en sunn og forsvarlig økonomisk utvikling.