Samarbeid mellom kommuner er grunnleggende positivt

Av Jan Roger Ekedal

Det er flere som nå problematiserer samarbeid på tvers av kommunegrensene og IKS med den slutning at vi derfor like gjerne kan legge ned kommunen.

Kommunene samarbeider på mange måter. Det kan være samarbeid for å lære av hverandre og utveksle løsninger, kjøp av tjenester, deltagelse i næringsvirksomhet fellesskap, regionrådssamarbeid samt løsninger av kommunale oppgaver og tjenester i fellesskap.

Samarbeid mellom kommuner er grunnleggende positivt. Det bidrar til at mindre kommuner kan ha gode fagmiljøer der mer spesialiserte tjenester krever større befolkningsgrunnlag. Kostnadsgevinstene ved. evt. stordriftsfordeler er allerede tatt ut.

Dermed kan mindre befolkningsrike kommuner utnytte nærheten mellom innbyggerne, politikerne og tjenestemenn til å yte bedre kommunale tjenester. Denne nærheten forsvinner i store kommuner, noe flere ikke har med i sine betraktninger om IKS.

Innbyggerne i små kommuner er langt mer fornøyd med de ressurskrevende tjenestene som oppvekst, grunnskole, pleie og omsorg, helsetjenester.
Undersøkelser viser at tilfredsheten synker med økende kommunestørrelse.

Danmark gjennomførte i 2007 en kommunereform hvor 271 kommuner ble redusert til 98. Argumentasjonen omkring IKS før reformen var tilsvarende det som kommer frem av forkjemperne for nedleggelse av Tvedestrand.

Undersøkelser fra Danmark viser derimot at samarbeidsstrukturer (IKS) økte i etterkant av reformen. I Norge er det de største kommunene som har flest samarbeid og IKS på tvers av kommunegrensene. Forskning viser også at kommunesammenslåing ikke fjerner interkommunale samarbeid. Erfaringer og forskninger er dermed ikke i enig med argumentasjonen til flere, at IKS blir overflødig i en ny storkommune.

I en undersøkelse fra IKS indre Østfold, kan vi lese at det er i de store kommunene, ved representanter som ønsker kommunesammenslåing, som ser på IKS som problematisk. I undersøkelsen kommer det også frem at representantene fra de mindre kommunene ikke finner IKS hverken arbeidskrevende eller problematisk.

Det er også påfallende at tilhengerne av kommunesammenslåing overdriver både omfang og problemer, som demokratiske utfordringer, av kommunale samarbeid. Dette til tross for at forskningsrapporter om omfang og syn sier noe annet.

Kommunereformen er en sentraliseringsreform. Da kommune økonomien i Danmark etter reformen ble dårlig, startet innsparingene. Siden 2007 har 30.000 stillinger blitt fjernet. Over 300 skoler ble nedlagt kort tid etter sammenslåingen.

Hvordan kan en tenkt sentralisering fortone seg for brukere og innbyggere i Tvedestrand, Risør eller Gjerstad hvor 44.000 av innbyggerne holder til i Arendal?

Kommunegrensene representerer et siste forsvar mot sentraliseringen. De bidrar til opprettholdelsen av et sterkt lokaldemokrati, kommunal selvråderett og levende distrikter. Gjennom gode og nære samarbeid kan vi levere spesialiserte og gode tjenester til våre innbyggere der de bor.

En god kommune kjennetegnes ved å ha evnen til å samarbeid med andre kommuner, mellom kommunen og innbyggerne, kulturliv, ideelle organisasjoner, næringsliv, fylkeskommune og staten.

Denne innstilligen og evnen bør være en kjerne hos enhver god kommunepolitiker.