Av Knut Aall

Jeg har vært tilhenger av en offensiv og positiv tilnærming til kommunereformen, hvor en forsøker å kartlegge muligheter og utfordringer ved alternative samarbeidsformer mellom kommunene.

Etter å ha studert den fremlagte intensjonsavtalen, er jeg ikke overbevist om at det er vesentlige fordeler ved denne kommunesammenslåingen.

Tvedestrand er ikke liten. Vi har 6.000 innbyggere og et kommunalt budsjett på 460 millioner. Kommunen har 430 årsverk fordelt på langt flere faste ansatte. Vår kommune er meget effektivt administrert. En storkommune vil med sikkerhet ha %-vis mye dyrere administrasjon. Kostnadene ved å slå sammen kommunene er vanligvis større enn ekstrastøtten til dette. Ingen av de andre kommunene har god økonomi. Uavhengig av størrelse vil det trolig alltid være stram økonomi i kommunene.

Sammenslåingen vil i praksis medføre en avvikling av lokaldemokratiet. Vi vil bare få inn noen få representanter i det nye kommunestyret. I tillegg vil veldig mange flere avgjørelser bli tatt av byråkrater, og ikke folkevalgte.

I det nye kommunestyret ville representantene fra nåværende Arendal ha et betydelig flertall, selv om alle representantene fra Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand stod samlet. Flertallet er i sin fulle rett til å bestemme bruken av våre skattepenger, og hvor nye investeringer skal lokaliseres.

I valgkampen hadde alle partiene tro på vekst. De mente at løsningen blant annet bestod i å ta hele kommunen i bruk, og at vår desentraliserte skolestruktur var verdifull i denne sammenheng. Referat og gruppeoppgaver fra forhandlingsmøtene i 5K viser at skolestrukturen vil bli sentralisert.

Et ja til kommunesammenslåing i juni må regnes som irreversibelt. Når man ikke kan ombestemme seg siden og konsekvensene kan være store, krever det ekstra trygghet for at beslutningen er riktig.

Om vi derimot velger å fortsette som selvstendig kommune, kan vi siden ombestemme oss.

Sentrale myndigheter vil nok sikkert bidra med støtte til sammenslåing siden også.

Selv i små enkle foreninger stilles det krav til kvalifisert flertall ved endring av vedtekter og eventuell avvikling. Slik burde det utvilsomt også være i forbindelse med avvikling av en så stor og vesentlig virksomhet som en hel kommune. Det ville være meget uheldig om vi skulle avvikle Tvedestrand kommune med et knepent flertall. Det vil kunne bidra til ekstra splittelse og uro i mange 10-år fremover

For meg fremstår den fremlagte intensjonsavtalen som en irreversibel blankofullmakt til Arendal. Jeg tror at Tvedestrand vil kunne bli en veldrevet og god kommune i fremtiden, og at vi vil få en bedre utvikling om vi beholder styringen selv.